องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอารี ยาพิมาย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


จ.ส.ท.สุเมธ พืชทองหลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายฌณชน คงทะนง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวกรณิการ์ ลำพูน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวนวลฉวี ปักกาเวสุ
ครูผู้ดูแลเด็ก

 
นางจันจิรา สิมศิริวัต
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

   

นางสาวพนิดา ตาไธสง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพัชรา เลยกลาง
จ้างเหมาบริการ

 

นางสาวจุฑาพร กองทองนอก
จ้างเหมาบริการ


นางสาวสุพัตรา ศรีฤิทธิ์
จ้างเหมาบริการ