องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จ.ส.ท.สุเมธ พืชทองหลาง
เจ้าพนักงานธุรการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


จ.ส.ท.สุเมธ พืชทองหลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885002433


นางสาวนวลฉวี ปักกาเวสุ
ครูผู้ดูแลเด็ก 0823182903


นางสาวกรณิการ์ พัฒนปัญญาเลิศ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางจันจิรา สิมศิริวัต
ผู้ช่วยครู


นางสาวจุฑาพร กองทองนอก
ผู้ช่วยครู


นางสาวพนิดา ตาไธสง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุพัตรา ศรีฤิทธิ์
จ้างเหมาบริการ


นางสาวพัชรา เลยกลาง
จ้างเหมาบริการ


นางสาวจันทิมา เตชะโตบุตร
จ้างเหมาบริการ