องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


-ว่าง-
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา


-ว่าง-
ครู

 
จ.ส.ท.สุเมธ พืชทองหลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 0885002433

 
 
นางสาวนวลฉวี ปักกาเวสุ
ครูผู้ดูแลเด็ก 0823182903

 

นางสาวกรณิการ์ พัฒนปัญญาเลิศ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 0875964606


นางจันจิรา สิมศิริวัต
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย 0901866922


นางสาวจุฑาพร กองทองนอก
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย 0930816020


-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก

 
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุพัตรา ศรีฤิทธิ์
จ้างเหมาบริการ 0981606471


นางสาวพัชรา เลยกลาง
จ้างเหมาบริการ 0659873239


นางสาวจันทิมา เตชะโตบุตร
จ้างเหมาบริการ 0908286057