องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางรวิวรรณ อองกุลนะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


จ.ส.ท.สุเมธ พืชทองหลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายฌณชน คงทะนง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวกรณิการ์ ลำพูน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวนวลฉวี ปักกาเวสุ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวมาริษา สำเภาทอง
ครู


นางจันจิรา สิมศิริวัต
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางศิริวรรณ สุวโกศรี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวอนงค์นาถ บาลิสี
ผู้ดูแลเด็ก


นางนิตยา บรรหาร
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพนิดา ตาไธสง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพัชรา เลยกลาง
จ้างเหมาบริการ


นายคำพอง แสงวิเชียร
จ้างเหมาบริการ