องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอารี ยาพิมาย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


จ.ส.ท.สุเมธ พืชทองหลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายฌณชน คงทะนง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวกรณิการ์ ลำพูน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวนวลฉวี ปักกาเวสุ
ครูผู้ดูแลเด็ก

 
นางจันจิรา สิมศิริวัต
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

   

นางสาวพนิดา ตาไธสง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพัชรา เลยกลาง
จ้างเหมาบริการ


นายคำพอง แสงวิเชียร
จ้างเหมาบริการ


นางสาวจุฑาพร กองทองนอก
จ้างเหมาบริการ


นางสาวสุพัตรา ศรีฤิทธิ์
จ้างเหมาบริการ