องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
กองช่าง

นายอารี ยาพิมาย
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นายฌณชน คงทะนง
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ


นายสุวัฒน์ อุทการ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นางสาวจุฬาลักษณ์ ลำพูน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิราช เพ็งพันสี
คนงานทั่วไป


นายชลิต พิมพ์เบ้า
คนงานทั่วไป


นายพีรพล นามวงษ์
คนงานทั่วไป