องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
กองช่าง

นายสมชัย ชุมพลประสิทธิ์
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวธนาพร แจ้งไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสุวัฒน์ อุทการ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นางสาวสุวรรณี ก้อนแก้ว
จ้างเหมาบริการ