องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
กองช่าง

นายอารี ยาพิมาย
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสุวัฒน์ อุทการ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นางสาวสุวรรณี ก้อนแก้ว
จ้างเหมาบริการ


นายวิราช เพ็งพันสี
คนงานทั่วไป


นายชลิต พิมพ์เบ้า
คนงานทั่วไป