องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
ประวัติความเป็นมา

 

               ตำบลเมืองพลับพลา เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลงิ้ว และได้แยกมาจัดตั้งขึ้นเป็นตำบลตั้งแต่ พ.ศ. 2504  มีชื่อตำบลมาจากเรื่องราวปรัมปราในสมัยโบราณของกษัตริย์ขอมพระนามว่าท้าวปาจิต ซึ่งได้ออกตามหานางอรพิมพ์ที่อยู่เมืองพิมาย ระหว่างทางได้หยุดพักและสร้างพลับพลาเป็นเมืองที่ประทับ  ณ  สถานที่ตั้งตำบลแห่งนี้ และยังมีหลักฐานเป็นคูเมืองสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันตำบลมีสถานที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 องศา และเส้นแวงที่ 102 องศา 33 ลิปดา ถึง 102 องศา 38 ลิปดา ตะวันออก อยู่ห่างจากอำเภอห้วยแถลงประมาณ 7 กิโลเมตร มีอาณาเขตตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 87 ตอนที่ 92 หน้า 2879 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2513

            องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลาเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น  “องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา” เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา  เล่มที่  116  ตอนที่ 9 ก  วันที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2542  ครอบคลุมพื้นที่  13  หมู่บ้าน  ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดนครราชสีมา  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 (นครราชสีมา – บุรีรัมย์) เป็นระยะทางประมาณ 69  กิโลเมตร โดยเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดบุรีรัมย์