องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
ข้อมูลประชากร

 


ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนหมู่บ้านและประชากรในเขตตำบลเมืองพลับพลาทั้ง 13 หมู่บ้าน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน  ครัวเรือน จำนวนประชากร จำนวนประชากรรวม หมายเหตุ
      ชาย (คน) หญิง(คน)    
1 เมืองพลับพลา 231  421  395 816  
2 สระแก้ว 253  495 479  974  
3 โนนทอง 290 447 488  935  
4 ท่าลี่ 210  378 380  758  
5 หนองชุมแสง 154  265 266  531  
6 คอกควาย 181 387  365  752  
7 สมสะอาด 161  316 325 641  
8 ตะไก้ 65  142 134  276  
9 โนนสำราญ 175 385  351  736  
10 หนองเครือชุด 82  178 151  329  
11 หนองแวงน้อย 216  363 374  737  
12 โนนฤๅษี 290 512  525  1037  
13 กระเบื้องน้อย 92 150  192  342  
  รวม 2400  4439  4425 8864  

 
2. ช่วงอายุและจำนวนประชากร

- ช่วงอายุ 60 – 69ปี จำนวน 641 คน
- ช่วงอายุ 70 – 79ปี  จำนวน 402 คน
- ช่วงอายุ 80 – 89ปี  จำนวน 140 คน
- ช่วงอายุ 90ปี ขึ้นไป      จำนวน 26 คน

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน  จำนวนราย รวม
    60-69 70-79 80-89 90 ปี ขึ้นไป  
1 เมืองพลับพลา 47 51 19 1 118
2 สระแก้ว 68 50 17 2 137
3 โนนทอง 77 41 18 4 140
4 ท่าลี่ 57 33 17 2 109
5 หนองชุมแสง 40 17 6 4 67
6 คอกควาย 56 31 9 3 99
7 สมสะอาด 38 31 11 2 82
8 ตะไก้ 16 17 3 2 38
9 โนนสำราญ 54 16 7 2 79
10 หนองเครือชุด 20 9 7 0 36
11 หนองแวงน้อย 52 35 8 0 95
12 โนนฤๅษี 95 56 17 4 172
13 กระเบื้องน้อย 21 15 1 0 37
  รวม 641 402 140 26 1,209