องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
หมู่บ้าน/ชุมชน

 

หมู่บ้านในเขต อบต.เมืองพลับพลา

จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลเมืองพลับพลา  ทั้ง  13   หมู่บ้าน

 

หมู่ที่ 1 บ้านเมืองพลับพลา

หมู่ที่ 2 บ้านสระแก้ว

หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง

หมู่ที่ 4 บ้านท่าลี่

หมู่ที่ 5 บ้านหนองชุมแสง

หมู่ที่ 6 บ้านคอกควาย

หมู่ที่ 7 บ้านสมสะอาด

หมู่ที่ 8 บ้านตะไก้

หมู่ที่ 9 บ้านโนนสำราญ

หมู่ที่ 10 บ้านหนองเครือชุด

หมู่ที่ 11 บ้านหนองแวงน้อย

หมู่ที่ 12 บ้านโนนฤาษี

หมู่ที่ 13 บ้านกระเบื้องน้อย