องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
วัด/โรงเรียน

 

 

 

ลำดับ โรงเรียน
1 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 
2 โรงเรียนบ้านสระแก้ว
3 โรงเรียนบ้านโนนทอง
4 โรงเรียนบ้านท่าลี่
5 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
6 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 

 

ศพด.

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

 

วัดในเขตพื้นที่อบต.เมืองพลับพลา  มีจำนวน  9  วัด  วัดป่า  2  วัด