องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

 

“ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมดีคนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”