องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
สภาพทางสังคม


สภาพทางสังคม     

1. การศึกษา

-  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
-  โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
-  การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 1 แห่ง
       


2. สาธารณสุข

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
-  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 13 แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100