องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
สภาพทางเศรษฐกิจ

 

 สภาพเศรษฐกิจ

1.การเกษตร

-  ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกร   ร้อยละ 78

 

2.การประมง

-  มีการขุดบ่อ  ขุดสระเลี้ยงปลาน้ำจืด

 

3.การปศุสัตว์

-  เลี้ยงโค

-  เลี้ยงกระบือ

-  ฟาร์มเลี้ยงไก่

-  ฟาร์มเลี้ยงหมู

-  ฟาร์มเลี้ยงจระเข้

 

4.การบริการ

- ร้านเสริมสวย  ร้านตัดผม  ประจำหมู่บ้าน

 

5.การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

-  ร้านค้าใหญ่ จำนวน 4 แห่ง
-  ร้านค้าขนาดเล็ก จำนวน 61 แห่ง
-  ปั๊มน้ำมันหลอด จำนวน   1 แห่ง
-  โรงสีข้าวเล็ก/กลาง จำนวน  21 แห่ง
-  ปั๊มน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง

                          

               -