องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ บ้าน ชื่อ เบอร์โทร
1 เมืองพลับพลา นายสุนทร  ดำศูนย์ 09-3368-8783
2 บ้านสระแก้ว นายพินโย ดาวไธสง  09-2471-9776
3 บ้านโนนทอง นายธนนชัย  ตีบไธสง 09-0854-0128
4 บ้านท่าลี่ นายปัญญาลักษณ์  กลางสวัสดิ์ 08-1072-9592
5 บ้านหนองชุมแสง นายดุสิต จันทโยธา 06-2105-7295
6 บ้านคอกควาย (กำนัน) นายตี๋เล็ก  เยี่ยงไธสง 09-8206-8821
7 บ้านสมสะอาด นายประดิษฐ์  ม่วงจันทร์ 06-2126-6360
8 บ้านตะไก้ นายธนากร  นิยันตัง 06-4981-0157
9 บ้านโนนสำราญ นายสมบัติ  นุหนุนจันทร์ 08-0776-1945
10 บ้านหนองเครือชุด นายสนาน  ถ้ำสูงเนิน 08-1070-5685
11 บ้านหนองแวงน้อย นางพัทธนันท์  สุวรรณทา 09-0821-8813
12 บ้านโนนฤาษี นายวสุพล  โทไธสง 08-1141-3516
13 บ้านกระเบื้องน้อย นายอภิสิทธิ์  เปลกไธสง 08-6874-0191