องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
กองคลัง

นางสาววัลลภา บังคะดารา
ผู้อำนวยการกองคลัง 0872444073

 
นางสาวนรินทร ศรีละพันธ์
นักวิชาการพัสดุ 0885816238

 
   

นางสาวหัทยา ทูลไธสง
จ้างเหมาบริการ


นางสาวดวงนภา บุญมีป้อม
จ้างเหมาบริการ


นางสาววราภรณ์ เยี่ยงไธสง
จ้างเหมาบริการ