องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
กองคลัง

นางสาววัลลภา บังคะดารา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวมัลลิกา รั้งกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวนรินทร ศรีละพันธ์
นักวิชาการพัสดุ


นางยุภาพร เฉยไสย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

   

นางสาวสายฝน บุญรอด
จ้างเหมาบริการ


นางสาวหัทยา ทูลไธสง
จ้างเหมาบริการ