องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
กองคลัง

นางสาววัลลภา บังคะดารา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวมัลลิกา รั้งกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวนรินทร ศรีละพันธ์
นักวิชาการพัสดุ

 

นางยุภาพร เฉยไสย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นายพงศธร สุโพธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ

 

นางสาวสายฝน บุญรอด
จ้างเหมาบริการ


นางสาวหัทยา ทูลไธสง
จ้างเหมาบริการ


ชนัญชิดา โง่นสูงเนิน
จ้างเหมาบริการ