องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
กองคลัง

นางสาววัลลภา บังคะดารา
ผู้อำนวยการกองคลัง 0872444073


-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวนรินทร ศรีละพันธ์
นักวิชาการพัสดุ 0885816238


-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


-ว่าง-
ผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวหัทยา ทูลไธสง
จ้างเหมาบริการ 0933535521


นางสาวดวงนภา บุญมีป้อม
จ้างเหมาบริการ 0957473269


นางสาววราภรณ์ เยี่ยงไธสง
จ้างเหมาบริการ 0935589393