องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
คณะผู้บริหารนายสุพวน กองทองนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
08-1265-7735นางภัทรศยา กองทองนอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
08-1955-1322นายสมพร ธนาไธสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
08-8712-5647นายมงคล บุญมีป้อม
เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
08-4788-6311