องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมชัย ชุมพลประสิทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายอารี ยาพิมาย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายสมชัย ชุมพลประสิทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดนางสาววัลลภา บังคะดารา
ผู้อำนวยการกองคลังนางรวิวรรณ อองกุลนะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯนายสมชัย ชุมพลประสิทธิ์
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่างนางรวิวรรณ อองกุลนะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ