องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
หัวหน้าส่วนราชการ

นางนิติยา ศรไชย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางสาวสุนันทา ทองดี
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 0908218848นางสาววัลลภา บังคะดารา
ผู้อำนวยการกองคลังนายฌณชน คงทะนง
นักจัดการงานช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่างนางนิติยา ศรไชย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยกองสวัสดิการฯนางนิติยา ศรไชย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ