องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
หัวหน้าส่วนราชการ

นายอารี ยาพิมาย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายอารี ยาพิมาย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดนางสาววัลลภา บังคะดารา
ผู้อำนวยการกองคลังนางรวิวรรณ อองกุลนะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯนายอารี ยาพิมาย
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่างนางรวิวรรณ อองกุลนะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ