องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
หัวหน้าส่วราชการ

-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
นางนิติยา ศรไชย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร 0810624019

 

-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววัลลภา บังคะดารา
ผู้อำนวยการกองคลัง โทร 0872444073


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


-ว่าง-
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม