องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
สมาชิกสภา อบต.


นายสวอง เพ็งพันสี
ประธารสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนายบุญช่วย สระภูมิ
รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนายระเบียบ ซาสุดสี
เลขาฯ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต. ม.7)นายสุพจน์ ทูลไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.1นายเขียว หวดไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.2นายพิเชษฐ์ ดอกไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.3นายพิชัย สบายใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.4นางสาวคาร เชื้อไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.5นายโสวิทย์ ชำนาญรบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.6นายระเบียบ ซาสุดสี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.7นายวิสิษฐ์ อาจทวีกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.8นายบุญนาค บุญรอด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.10นางกิรณา วงษ์อินทร์พรหม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.11นายเดือน วรรณุรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.13