องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
กองสวัสดิการสังคม

นางสาวสีตลา บุญยาฤทธิ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 
นางสาวศิริวิภา สุวรรณศรี
จ้างเหมาบริการ