องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
กองสวัสดิการสังคม

นางรวิวรรณ อองกุลนะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ


นางสาวสีตลา บุญยาฤทธิ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 
นางสาวศิริวิภา สุวรรณศรี
จ้างเหมาบริการ