องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
หน่วยตรวจสอบภายใน

-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
นางสาวสิมาภรณ์ เขียนรัมย์ 0845895029
นักวิชาการตรวจสอบภายใน