องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
สำนักปลัด

นางสาวสุนันทา ทองดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


จ.อ.มนตรี บ่อไทย
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นางสาวสิมาภรณ์ เขียนรัมย์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


นางสาวพวงทอง พานซ้าย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 
นางจันทร์เพ็ญ ลิไธสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
   

นางสาวกฤษติกา ทุมมี
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข


นายเทวา ทบสนธิ์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นางสาวไพจิตร พืชทองหลาง
คนงานทั่วไป

   

นางบัวไล นามวิเศษ
คนงานทั่วไป


นายสันญา ชาวัน
คนงานทั่วไป


นายชิต บุญมีป้อม
จ้างเหมาบริการ