องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
สำนักปลัด

-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุนันทา ทองดี
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 0908218848


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล


-ว่าง-
นิติกร


นางสาวชญาภา พานซ้าย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 0899497005


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


จ.อ.มนตรี บ่อไทย
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 0933985050


-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข

 
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกฤษติกา ทุมมี
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 0918235887


นางสาวสุวรรณี ก้อนแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 0843244399


-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์


นายเทวา ทบสนธิ์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 0988422625


นางสาวไพจิตร พืชทองหลาง
คนงานทั่วไป 0991795192


นางบัวไล นามวิเศษ
คนงานทั่วไป 0655940978


นายพีรพล นามวงษ์
คนงานทั่วไป 0622950068


นายสันญา ชาวัน
คนงานทั่วไป 0825814636

 
-ว่าง-
คนงานทั่วไป


นายชิต บุญมีป้อม
จ้างเหมาบริการ 0886973958