องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
สำนักปลัด

นางสาวสุนันทา ทองดี
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 0908218848


นางสาวสุนันทา ทองดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 0872535213


จ.อ.มนตรี บ่อไทย
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 0933985050


นางสาวสิมาภรณ์ เขียนรัมย์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 0845895029


นางสาวพวงทอง พานซ้าย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 0899497005

 
นางจันทร์เพ็ญ ลิไธสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 0932151257

   

นางสาวกฤษติกา ทุมมี
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวสุวรรณี ก้อนแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข


นายเทวา ทบสนธิ์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นางสาวไพจิตร พืชทองหลาง
คนงานทั่วไป


นางบัวไล นามวิเศษ
คนงานทั่วไป


นายสันญา ชาวัน
คนงานทั่วไป


นายชิต บุญมีป้อม
จ้างเหมาบริการ


นางสาวสมฤทัย สระภูมิ
จ้างเหมาบริการ